Bedrijfseconomische crisis? Collectief ontslag!

In tijden van (bedrijfs-) economische crisis is er vaker sprake van collectief ontslag.

Wat houdt dat nu in, collectief ontslag?

Er is sprake van collectief ontslag als een werkgever binnen een regio van het UWV Werkbedrijf van twintig of meer dan twintig werknemers binnen een termijn van drie maanden de arbeidsovereenkomst wil beëindigen.

In het geval van een collectief ontslag dient de werkgever officieel melding te doen van een collectief ontslag bij het UWV Werkbedrijf en de vakbonden. De werkgever zal dan met de vakbonden moeten overleggen over het opstellen van een sociaal plan.

Is er wel daadwerkelijk sprake van collectief ontslag

weten dat voor het hiervoor vereiste minimum aantal van twintig werknemers de volgende werknemers in deze niet meegeteld mogen worden:

  • Werknemers in de proeftijd
  • Werknemers met een contract voor bepaalde tijd
  • Uitzendkrachten en gedetacheerden
  • Werknemers die in verband met persoonlijke redenen, zoals verstoorde arbeidsrelatie, disfunctioneren, ontslagen worden
  • Bestuurders, directieleden van een B.V. of N.V.
  • Ambtenaren

Collectief ontslag en beëindigingsovereenkomsten

Werkgevers kunnen in onderling overleg met individuele werknemers beëindigingsovereenkomsten afsluiten. Met individuele werknemers wordt dan schriftelijk een overeenkomst opgesteld, onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden per vastgelegde datum wordt beëindigd.
Ook de werknemers waarmee in onderling overleg een beëindigingsovereenkomst is opgesteld, TELLEN NIET mee bij het bepalen van het vereiste aantal van minimaal twintig werknemers bij een collectief ontslag.

Collectief ontslag en ontslagaanvragen via de Kantonrechter

Werkgevers kunnen ook ontslagaanvragen via de kantonrechter indienen. Deze ontslagaanvragen tellen ook niet altijd mee bij het bepalen van het vereiste aantal van minimaal twintig werknemers bij een collectief ontslag.
Pas als er vijf of meer ontslagaanvragen via de Kantonrechter zijn ingediend, tellen deze mee bij het tellen, om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van het vereiste aantal van minimaal twintig werknemers.

Momenteel is een wetsvoorstel in de maak dat ervoor moet zorgdragen dat ook het aantal werknemers waarmee een beëindigingsovereenkomst is afgesloten en werknemers waarvoor een ontslagaanvraag bij de Kantonrechters is ingediend, meetellen bij het vaststellen van de vraag of er sprake is van een collectief ontslag.

Tips bij collectief ontslag

Als u te maken krijgt met collectief ontslag, is het altijd aan te raden contact op te nemen met een advocaat of een juridische adviseur. Een fout in een dergelijk traject kan voor u namelijk erg duur zijn.
Onderstaand een aantal tips, waarmee u rekening moet houden in het geval dat er sprake is van collectief ontslag.

Collectief ontslag

Er is pas sprake van collectief ontslag als er twintig of meer werknemers als gevolg van bedrijfseconomische omstandigheden of een reorganisatie worden ontslagen. Een werkgever kan dus niet zomaar al deze werknemers ontslaan.
De werkgever moet zich hierbij houden aan regels zoals die staan vermeld in de Wet Melding Collectief Ontslag.

Melding

De werkgever die wil overgaan tot collectief ontslag zal dit moeten melden bij het UWV Werkbedrijf en de vakbond.
Als er een ondernemingsraad aanwezig is, zal er door de werkgever ook aan hen tijdig advies moeten worden gevraagd.

Behandeling aanvraag door UWV Werkbedrijf

Een maand na indiening van het verzoek voor collectief ontslag zal het UWV de aanvraag in behandeling nemen. De werkgever moet bij de aanvraag onderbouwd en met argumenten aangeven om welke redenen de werknemers worden ontslaan. Daarnaast moet de werkgever aangeven welke werknemers er ontslagen moeten worden en waarom. Daarbij moet de leeftijd, de functie en het geslacht van de desbetreffende werknemers vermeld worden.

Criteria werknemers

De werkgever moet een overzicht verstrekken van de criteria die hebben geleid tot de selectie van werknemers waarvoor ontslag wordt aangevraagd. Hierbij moet een werkgever rekening houden met het anciënniteitprincipe, wie het laatst is gekomen zal het eerste gaan. Dit geldt dan wel voor werknemers met gelijke functies.
Ook kan een werkgever rekening houden met de zogenoemde afspiegeling, zodat er een evenredig opbouw van werknemers blijft van jong tot oud en van man tot vrouw.

Ontslagprocedure

Als een werkgever een complete aanvraag heeft ingediend, worden de werknemers in de gelegenheid gesteld om verweer te voeren tegen de ontslagaanvraag.
Als het UWV Werkbedrijf besluit een ontslagvergunning te verlenen, dan zal de werkgever het dienstverband kunnen opzeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn.

Sociaal plan

Vaak wordt er in het geval van een voorgenomen collectief ontslag een sociaal plan opgesteld.
Hierin staan maatregelen die de negatieve gevolgen van een ontslag kunnen beperken, zoals bijvoorbeeld herplaatsingsmogelijkheden of afspraken over afvloeiingsregelingen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 84

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op