Arbeidsconflict werkgever

Een arbeidsconflict is een onenigheid tussen werknemer en werkgever. Deze hoeft in principe niet te leiden tot een ontslag, echter dan moet het probleem wel door beide partijen vroegtijdig worden aangegeven en professioneel worden behandeld. Vaak is het namelijk zo dat arbeidsconflicten na verloop van tijd escaleren in meer dan dat het wast. Bijkomend verlies daarbij is dat arbeidsconflicten veel tijd en geld kosten. Bovendien zijn er dan nog seculaire effecten, zoals stress, minder motivatie om te werken en dalende productie. Allemaal effecten die nadelig zijn voor de werkgever en het bedrijf. Sommige bedrijven spenderen wel tot 15% van de brutoloonsom om middels juridisch advies en regelingen arbeidsconflicten op te lossen. Het is dan ook de vraag waarom laat een bedrijf nu een arbeidsconflict escaleren? Vroegtijdig ingrijpen kan veel ellende alsmede geld besparen.

WULBZ en arbeidsconflict

Dit staat voor de Wet Uitbreiding Loondoor Betalingsverplichting bij ziekte. Deze wet verplicht de werkgever om 70% van het loon tot op 52 weken door te betalen bij aanhoudende ziekte. Bij een escalatie tussen een werkgever en werknemer geeft de werknemer vaak aan dat hij ziekte verschijnselen met psychische klachten heeft. Daarmee valt hij binnen de WULBZ. Toch is het zo wanneer de werkgever de signalen eerder oppikt en er vroegtijdig een oplossing komt, dan kan de werknemer als het ware snel en efficiënt in het arbeidsproces worden gere-integreerd. Na de invoering van deze wet wordt er door de werknemer ook meer aandacht geschonken aan het signaleren van ziekte verzuim. Er dient echter meer tijd besteed te worden aan het actief signaleren van conflictsituaties.

Arbeidsconflict signalering

Voorkomen is beter dan genezen. Conflicten komen altijd voor en het is dan ook de taak van het management dit te signaleren en daarbij oplossing aan te dragen danwel er moeten nieuwe afspraken tussen de partijen worden gemaakt. In principe alle manieren kunnen worden aangewend om knelpunten op te lossen. Toch kan het ook zijn dat met knelpuntenanalyse ernstige organisationele problemen aan de orde komen. Ook hierin heeft het management dan een neutrale rol om beide partijen dichter bijelkaar te krijgen. Een vooringenomen manager is hierbij dan ook niet welkom. Problemen dienen aan het licht te komen en waar nodig opgelost worden. Het is dan ook van belang dat vooraf afspraken worden gemaakt hoe conflicten zonder gezichtsverlies kunnen worden gemeld. Daarbij is de methode van hoor en wederhoor essentieel om zo te komen tot betere afspraken tussen beide partijen en positief resultaat voor beide partijen. Wanneer echter binnen de huidige werkwijze geen oplossing kan worden gevonden is advies van een derde partij als arbeidsconflict deskundige raadzaam.

Mediaton inschakelen bij arbeidsconflict

Een bemiddelaar ook wel mediator genoemd wordt ingeschakeld op het moment dat bij een arbeidsconflict beide partijen na overleg nog steeds niet door één deur kunnen. Een snelle inschakeling van de mediator is dan van belang om zo snel als mogelijk te redden wat er te redden valt. Naar mate namelijk de tijd verstrijkt nemen de gemoederen toe en verslechterd de situatie resulterend in motivatie problemen, productie problemen en efficiëntie problemen. Schakel zonder meer de mediator in voordat enig verzuim is begonnen aangezien dan het arbeidsconflict zeer ernstig is geëscaleerd. De mediator dient er toe om de mensen weer bij elkaar te krijgen om een effectieve werkwijze na te streven om het gezamenlijke doel van goed bedrijfsresultaat te realiseren.

Werkwijze mediator bij arbeidsconflict

De mediator handelt neutraal en respecteert elk standpunt en zienswijze. Nadat de partijen bij een arbeidsconflict onafhankelijk zijn gehoord door de bemiddelaar,wordt een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd waar nogmaals alle punten van ongenoegen naar voren komen onder leiding van de mediator. Het doel van de bijeenkomst is om elkaars standpunten aan te horen en te laten begrijpen. Vervolgens tracht de mediator via overleg een middenweg of betere weg te vinden om te komen tot een acceptabele oplossing voor de partijen. Oplossing zijn dan a) relatieherstel van de partijen, b) herplaatsing binnen de organisatie, c) herplaatsing buiten de organisatie of d) ontslag.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 84

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op